Årsmöte 2021

 

Årsmötesprotokoll för Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet 2021-04-17

1. Årsmötets öppnande Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Annika Hjalmarsson.

2. Upprättande av inkomna poströster (röstlängd) Röstlängden fastställdes till 11 inkomna poströster, två deltagande medlemmar per telefon samt fem närvarande medlemmar i Sockenstugan, Långasjö.

3. Val av ordförande Annika Hjalmarsson valdes till ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare Ulla Sköldh Jonsson valdes till sekreterare för årsmötet.

5. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes.

6. Val av två personer jämte ordförande att justera årsmötesprotokollet Angela Fransson och Margareta Hermansson valdes att justera årsmötesprotokollet.

7. Godkännande av kallelse till årsmötet Enligt stadgarna ska kallelse till årsmötet utgå 2 veckor i förväg. Mötet godkände att kallelse skett i enlighet med stadgarna

8. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen för 2020 godkändes och lades till handlingarna.

9. Fastställande av Resultat- och balansräkning Resultat- och balansräkningen för 2020 fastställdes och lades till handlingarna.

10. Fastställande av medlemsavgift Medlemsavgiften har under 2020 uppgått till 100 kr. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2021 är oförändrat 100 kr.

11. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen för 2020 togs emot samt godkändes och lades till handlingarna.

12. Fråga om ansvarsfrihet Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020.

13. Val av styrelsens ledamöter Följande valdes att ingå i EBP-sällskapets styrelse: Annika Hjalmarsson – ordförande omval 1 år Ingrid Öhrnberg omval 1 år Johan Thelin omval 2 år Ulla Sköldh Jonsson omval 2 år Kvarstår: Sylvia Edvinsson Helena Thelin Bo Bergstrand Ständig ledamot: Melsene Laux

14. Val av revisorer Till Revisorer för EBP-sällskapet valdes Ulla Gustafsson och Lone Olsson samt Veine Franzén som revisorsuppleant.

15. Val av valberedning Årsmötet beslutade att till Valberedning välja Angela Fransson som sammankallande samt Ros-Marie Sandberg och som ersättare Margareta Hermansson.

16. Årsmötet avslutas Ordföranden Annika Hjalmarsson tackade alla som deltagit per capsulam, per telefon samt närvarande medlemmar och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet Ulla Sköldh Jonsson

Justerare Angela Fransson Margareta Hermansson

Porträtt målat av elev vid Långasjö skola 2013, på en temadag om EBP.