Årsmöte 2020

EBP:s årsmöte 14 mars 2020 hölls i elfte timmen, innan vi avblåste alla offentliga sammankomster p g a Corona. Det var förhållandevis god uppslutning. Förhandlingarna sköttes raskt av Margareta Hermansson. Ostkakan var supergod. Ulla Sköldh Jonsson höll ett mycket uppskattat anförande om Hilma af Klint. Bo Bergstrand visade upp den av honom restaurerade "Såningskvällen", en målning skänkt av Elisabeths sonhustru Dodo i Köpenhamn, samt en mycket tidig målning av Elisabeth, föreställande ett stadsmotiv från sydeuropa, som finns i Bos ägo. 

Årsmöte för EBP-sällskapet Sockenstugan, Långasjö 14 mars 2020

1. Mötet öppnas. Ordf. Annika Hjalmarson öppnar mötet.

2. Behörigt utlysande. Årsmötet befanns behörigt utlyst.

3. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes

4. Ordförande och sekreterare. Till ordförande för årsmötet valdes Margareta Hermansson och till sekreterare Johan Thelin.

5. Justerare. Till att justera protokollet valdes Karin Bard och Bo Bergstrand.

6. Verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

7. Ekonomisk redovisning.  Föreningens revisor Dan Bard redogjorde för föreningens ekonomi.

8. Revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen upplästes. Föreningens räkenskaper följer god redovisningssed och revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

9. Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

10. 2019 års överskott. Överskottet från år 2019 beslutades disponeras enligt följande: Statyfonden 10 000: Konst o Kultur 2020 5000:- I ny räkning balanseras 21 795:-

11. Medlemsavgift. Beslöts att medlemsavgiften även fortsättningsvis 2020 skall vara 100 kronor

12. Ordförande 2020. Annika Hjalmarsson omvaldes som ordförande för 2020. .

13. Val av styrelseledamöter. Av ordinarie medlemmar kvarstår 1 år: Ingrid Öhrnberg, Johan Thelin, Ulla Sköldh Jonsson. I tid för att omväljas/avgå var Sylvia Edwinsson och Helena Thelin. Dessa omvaldes på 2 år. Bo Bergstrand invaldes i styrelsen på 2 år. Melsene Laux är ständig hedersledamot.

14. Revisorer. Ulla Gustafsson och Dan Bard omvaldes. Som ersättare omvaldes Veine Franzén.

15. Valberedning. Till valberedning omvaldes Angela Fransson (sammankallande) och Ros-Marie Sandberg. Margareta Hermansson omvaldes som ersättare.

16. Övriga ärenden. Några övriga ärenden förelåg icke.

17. Mötet avslutas. Ordf. förklarade mötet avslutat.

Långasjö 14 mars 2020 _____________________ __________________________ Margareta Hermansson, ordf. Johan Thelin, sekr. _____________Karin Bard, just. Bo Bergstrand, just.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Årsavgiften på 100:- Bankgiro 830-6870 / Swish 123 334 99 66

Ange namn vid inbetalning.

Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet 2020

Besök hemsidan: www.ebpsallskapet.se